Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-61/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura, ochrona zdrowia, edukacja oraz kultura fizyczna.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-61/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2006 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu zadań własnych gminy  pn. kultura, ochrona zdrowia, edukacja oraz kultura fizyczna

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w drodze zlecenia zadań z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura, ochrona zdrowia oraz edukacja, przeznaczonych do realizacji od 6 czerwca 2006 r. do 31 marca 2007 r., oraz zadania z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone jest do realizacji od 6 czerwca 2006 r. do 30 lipca 2006 r. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na zadania w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządził:
Piotr Romanicz

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-61/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 5 maja 2006 r.

 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,
z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura, ochrona zdrowia, edukacja
oraz kultura fizyczna

 • zadanie nr K/10/2006
  Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym:
  a) wykonanie czterech publikacji o tematyce historycznej w następujących terminach
  - wydruk pierwszej publikacji do 30 sierpnia 2006 r.,
  - wydruk drugiej publikacji do 31 października 2006 r.,
  - wydruk trzeciej publikacji do 31 grudnia 2006 r.,
  - wydruk czwartej publikacji do 30 marca 2007 r.
  b) przekazanie po 50 egzemplarzy każdej z czterech ww. publikacji na rzecz Gminy Gryfino w celu rozdysponowania dla szkół i bibliotek,
  c) organizacja wystaw o tematyce historycznej dotyczące miasta i gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000 zł, w tym:
  11.350 zł w 2006 r. i 3.750 zł w 2007 r.
 • zadanie nr Z/04/2006
  Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania młodych krwiodawców celem zabezpieczenia niezbędnej krwi dla potrzeb służby zdrowia na terenie miasta i gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000 zł, w tym:
  2.500 zł w 2006 r. i 500 zł w 2007 r.
 • zadanie nr E/01/2006
  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody, w tym:
  a) zorganizowanie wystawy fotograficznej prac dzieci i młodzieży nt. walorów przyrodniczych gminy Gryfino,
  b) opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych dotyczących obiektów przyrodniczych położonych na terenie gminy Gryfino i przekazanie ich na rzecz Gminy Gryfino w celu rozdysponowania dla szkół i bibliotek.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł, w tym:
  6.000 zł. w 2006 r. i 2.000 zł w 2007 r.
 • zadanie nr K/07/2006
  Prowadzenie działalności propagującej wartości patriotyczne i wychowawcze na terenie gminy Gryfino, poprzez organizację wykładów dla mieszkańców oraz wystawy.
  uwagi: zadanie obejmuje zorganizowanie przynajmniej trzech wykładów dla mieszkańców
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000 zł, w tym:
  2.500 zł w 2006 r. i 500 zł w 2007 r.
 • zadanie nr KF/27/2006
  Wspieranie działalności umożliwiającej modernizację i wykorzystywanie obiektów sportowych w mieście Gryfinie na cele społeczno-użyteczne, w szczególności obiektów umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji w zakresie pływania, piłki nożnej, tenisa ziemnego i lekkoatletyki.
  Termin realizacji zadania: 6 czerwiec 2006 – 30 lipiec 2006 roku.
  Zakres terytorialny zadania: Miasto Gryfino
  kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 400.000 zł

UWAGI:

 1. Wszystkie wyżej wymienione zadania, za wyjątkiem zadania nr KF/27/2006, są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 31 marca 2007 roku.
 2. Zadanie KF/27/2006 jest przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 30 lipca 2006 roku.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Gmina Gryfino powierza realizację zadań nr K/10/2006, Z/04/2006, E/01/2006, K/07/2006 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Powierzanie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i nie wymaga własnego wkładu finansowego.
 3. Gmina Gryfino wspiera realizację zadania nr KF/27/2006. Wsparcie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Podmiot składający ofertę na realizację tego zadania winien zapewnić udział środków własnych w wysokości minimum 20%.
 4. Zadania wskazane w punkcie 2, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, winny być zrealizowane w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 31 marca 2007 roku.
 5. Zadanie nr KF/27/2006, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, winno być zrealizowane w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 30 lipca 2006 roku.
 6. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na dzień 1 maja 2006 roku (nie dotyczy zadania nr KF/27/2006),
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  8. aktualny statut, potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy),
  9. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia,
 7. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) - OFERTA i na stronie internetowej www.gryfino.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 5 czerwca 2006 r. o godz. 1600.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1. Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2005

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104).

Zadanie

2005 r.

Liga Ochrony Przyrody
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody

8.000

Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej
Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym publikacja materiałów o tematyce historycznej

15.000

Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania młodych krwiodawców celem zabezpieczenia niezbędnej krwi dla potrzeb służby zdrowia na terenie miasta i gminy Gryfino

5.000

Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino
- Wspieranie działalności umożliwiającej modernizację i wykorzystywanie obiektów sportowych w mieście Gryfinie na cele społeczno-użyteczne, w szczególności obiektów umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji w zakresie pływania, piłki nożnej, tenisa ziemnego i lekkoatletyki

1.000.000

OGÓŁEM

1.028.000