Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-79/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-79/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2006 r.


 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wirów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 219/2 o pow. 0,11 ha, nr 219/3 o pow. 0,11 ha (KW - nr SZ1Y/00038114/3) oraz udziału w 2/6 części w działce nr 219/6 o pow. 0,0595 ha (KW - nr SZ1Y/00053844/0), w odniesieniu do których sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3285/2006 z dnia 31.05.2006 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Rafałem i Dorotą Adamek a Robertem i Anetą Kaczmarek

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Sprzedający nabyli m.in. przedmiotowe działki od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1996 r. Aktem notarialnym nr 3285/2006 z dn. 31.05.2006 r. p. Adamek zawarli z Anetą i Robertem Kaczmarek, warunkową umowę sprzedaży działek nr 219/2, 219/3 oraz udziału do 2/6 części w działce nr 219/6 za cenę 80.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu na cenę, nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych numerami działek: 219/2, 219/3 i udziału do 2/6 części w 219/6.

 

Sporządziła:
J. Woldańska