Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-133/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-133/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 90.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.000
92116   Biblioteki 90.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 90.000

OGÓŁEM

90.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 90.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 90.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 90.000
4810 Rezerwy 90.000

OGÓŁEM

90.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie (kserokopia w załączeniu).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk