Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lutego 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nowe Czarnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/4 o pow. 3305 m2 /KW - nr SZ1Y/00053598/0, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 330/2006 z dnia 25.01.2006 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Stanisławą i Zygmuntem małż. Kacała a Mariuszem Grabalskim.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Stanisława i Zygmunt małż. Kacała nabyli w 1993 r. od Skarbu Państwa działkę nr 1/1 o pow. 2,3516 ha, położoną w obrębie Nowe Czarnowo. Obecnie dokonali podziału geodezyjnego ww działki wydzielając z niej działkę oznaczoną nr 1/4 o pow. 3305 m2, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej oraz zieleń rekreacyjną z dopuszczeniem celu rekreacyjnego.
Aktem notarialnym nr 330/2006 z dn. 25.01.2006 r. Stanisława i Zygmunt Kacała zawarli z Mariuszem Grabalskim, warunkową umowę sprzedaży działki nr 1/4 za cenę 60.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Ponadto Nabywca działki zobowiązany będzie do ustanowienia służebności dostępu do drogi publicznej obciążającej działkę nr 1/4 na rzecz działek nr 1/5 i nr 1/3.
Ponieważ cena podana w akcie jest dosyć wysoka a ponadto działka obciążona będzie służebnością drogową na rzecz innych działek, nie wykonam prawa pierwokupu działki nr 1/4.

 

Sporządziła:
J. Woldańska