Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-112/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-112/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 września 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 127/4  o powierzchni 0,0482 ha, położonej obrębie Chlebowo, w kwocie 16.102 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XXXIV/441/05 z dnia 31 marca 2005 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 0,0600 ha, oznaczonej numerem działki 127/1, położonej w obrębie Chlebowo, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce sąsiedniej nr 109/19.
Zgodnie z treścią uchwały, w wyniku podziału geodezyjnego podziału działki 127/1 pod drogę została wydzielona działka nr 127/4 o powierzchni 0,0482 ha. Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość gruntu i części składowych w działce  nr 127/4 na kwotę 16.102 zł. Właścicielka wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino za cenę równą jej wartości szacunkowej.

 

Sporządziła:
K.Lamperska