Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-130/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 i 4 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-130/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 i 4 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w następującej wysokości:

a) dla działek położonych w obr. 2 m. Gryfino;

-dz. nr 442/1 o pow. 72 m2 - 2.756,-zł + VAT 22% tj. 606,32 zł
- dz. nr 442/2 o pow. 22 m2 - 842,-zł + VAT 22% tj. 185,24 zł
- dz. nr 442/3 o pow. 23 m2 - 880,-zł + VAT 22% tj. 193,60 zł
- dz. nr 442/4 o pow. 79 m2 - 3.024,-zł + VAT 22% tj. 665,28 zł
- dz. nr 442/5 o pow. 106 m2 - 4.058,-zł + VAT 22% tj. 892,76 zł
- dz. nr 442/7 o pow. 80 m2 - 3.171,-zł + VAT 22% tj. 697,62 zł
- dz. nr 442/8 o pow. 79 m2 -3.132,-zł + VAT 22% tj. 689,04 zł
- dz. nr 405/2 o pow. 21 m2 - 815,-zł + VAT 22% tj. 179,30 zł
- dz. nr 412/2 o pow. 16 m2 - 621,-zł + VAT 22% tj. 136,62 zł
- dz. nr 426/1 o pow. 74 m2 - 2.870,-zł + VAT 22% tj. 631,40 zł
- dz. nr 426/2 o pow. 61 m2 - 2.366,-zł + VAT 22% tj. 520,52 zł
- dz. nr 426/3 o pow. 28 m2 - 1.086,- zł + VAT 22% tj. 238,92 zł
- dz. nr 426/4 o pow. 29 m2 - 1.154,-zł + VAT 22% tj. 253,88 zł
- dz. nr 426/5 o pow. 51 m2 - 1.978,-zł + VAT 22% tj. 435,16 zł
- dz. nr 426/6 o pow. 45 m2 - 1.746,-zł + VAT 22% tj. 384,12 zł
- dz. nr 426/7 o pow. 33 m2 - 1.280,-zł + VAT 22% tj. 281,60 zł
- dz. nr 426/8 o pow. 48 m2 - 1.862,-zł + VAT 22% tj. 409,64 zł
- dz. nr 426/9 o pow. 34 m2 - 1.319,-zł + VAT 22% tj. 290,18 zł
- dz. nr 426/10 o pow. 36 m2 - 1.396,-zł + VAT 22% tj. 307,12 zł
- dz. nr 426/11 o pow. 35 m2 - 1.317,-zł + VAT 22% tj. 289,74 zł
użytkow. wiecz.
- dz. nr 426/12 o pow. 37 m2 - 1.435,-zł + VAT 22% tj. 315,70 zł
- dz. nr 426/13 o pow. 87 m2 - 3.375,-zł + VAT 22% tj. 742,50 zł
- dz. nr 426/14 o pow. 60 m2 - 2.327,-zł + VAT 22% tj. 511,94 zł

b) dla działki położonej w obrębie 4 m. Gryfino;

- dz. nr 330/2 o pow. 32 m2

- 1.168,-zł

 + VAT 22%

 tj. 256,96 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 29 września 2005 r. przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej, gminne nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 2 i 4 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wartość rynkową ww nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych. Do wartości tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22,  płatny w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (od około 400,- do 1300,-zł).  Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek cen ustalonych przez rzeczoznawcę, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% oraz koszty poniesione przez Gminę.

 

Sporządziła:
J. Woldańska