Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-122/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-122/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 247.912 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 6.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000
710     Działalność usługowa 3.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
750     Administracja publiczna 3.500
75011   Urzędy wojewódzkie 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000
75495   Pozostała działalność 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
801     Oświata i wychowanie 36.000
80104   Przedszkola 35.000
4270 Zakup usług remontowych 35.000
80195   Pozostała działalność 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
852     Pomoc społeczna 180.642
85295   Pozostała działalność 180.642
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174.642
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.770
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 270
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 270
85495   Pozostała działalność 10.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
OGÓŁEM 247.912

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 247.912 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 6.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.000
4430 Różne opłaty i składki 6.000
710     Działalność usługowa 3.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
750     Administracja publiczna 3.500
75011   Urzędy wojewódzkie 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000
75416   Straż Miejska 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
801     Oświata i wychowanie 36.000
80101   Szkoły podstawowe 35.000
4270 Zakup usług remontowych 35.000
80195   Pozostała działalność 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
852     Pomoc społeczna 180.642
85295   Pozostała działalność 180.642
3110 Świadczenia społeczne 180.642
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.770
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10.770
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4300 Zakup usług pozostałych 10.170

OGÓŁEM

247.912

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 6.000 zł – zmiana dotyczy wydatków związanych z naprawą dachu na budynku socjalnym w kompleksie obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie;

Dział 710

  • 3.000 zł – zmiana wynika z zawartych umów-zleceń, które zgodnie z klasyfikacją budżetowa winny być finansowane z paragrafu 4170;

Dział 750

  • 3.500 zł – zmiana dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do zorganizowania uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz na zakup druków i ozdobnych okładek do wydawania odpisów z aktów urzędowych;

Dział 754

  • 8.000 zł – środki przeznacza się na drobne zakupy materiałów i wyposażenia, delegacje oraz szkolenie z zakresu Patroli Szkolnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych jako patrole szkolne;

Dział 801

  • 36.000 zł – zmiana dotyczy właściwego zaklasyfikowania środków z przeznaczeniem na awaryjne, drobne prace remontowe w Przedszkolu Nr 2 (35.000) oraz na wydatki związane z Dniem Nauczyciela (1.000);

Dział 852

  • 180.642 zł – przeniesienie środków związane jest z odpowiednim zaklasyfikowaniem środków związanych z wyposażeniem stołówek i kuchni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (174.642) oraz na przygotowanie specyfikacji przetargowej na ich wyposażenie (6.000);

Dział 854

  • 10.770 zł – przeniesione środki przeznacza się na wydatki związane z organizacją konkursów ekologicznych, ze świętem nadania imienia szkołom – SP Nr 4 w Gryfinie i SP Radziszewo (3.000 zł), Gminnym Świętem Edukacji Narodowej (2.000 zł) na wydatki związane z współpracą polsko-niemiecką (4.000 zł) i z realizacją Gminnego Programu Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej i Leśnej (1.500 zł) oraz na brakujące środki na wynagrodzenia dla opiekunów i ratownika – wyjazdy dzieci nad morze (270 zł);

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk