Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-121/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2006 r. w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat lokalu użytkowego, o pow. 256,95 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 55.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-121/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2006 r.


w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat lokalu użytkowego, o pow. 256,95 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 55.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ , art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i nr 175,  poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu na okres 3 lat lokalu użytkowego, o pow. 256,95 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 55,  z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie, położony w m. Gryfinie przy  ul. Łużyckiej nr 55 stanowi własność Gminy Gryfino. Najemcą lokalu jest Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie na podstawie zawartej  z Gminą umowy użyczenia. Umowa ta wygasa z dniem 30.09.2006 r.  Najemca lokalu zwrócił się do Gminy z prośbą o przedłużenie umowy na dalszy okres.  W/w lokal niezbędny jest najemcy do prowadzenia w nim usług wiązanych  z pośrednictwem pracy.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza