Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-158/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-158/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2006r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 80.731 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 80.731
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.366
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.366
85219   Ośrodki pomocy społecznej 20.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20.000
85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.905
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15.905
85295   Pozostała działalność 43.460
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43.460
OGÓŁEM 80.731

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 3.232.702 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 3.232.702
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.065.694
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.065.694
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 162.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 162.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.008
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5.008
OGÓŁEM 3.232.702

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 126.031 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 1.300
80101   Szkoły podstawowe 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
 
852     Pomoc społeczna 124.731
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.366
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.366
85215   Dodatki mieszkaniowe 44.000
3110 Świadczenia społeczne 44.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 20.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000
85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.905
3110 Świadczenia społeczne 15.905
85295   Pozostała działalność 43.460
3110 Świadczenia społeczne 43.460
OGÓŁEM 126.031

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.278.002 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 1.300
75818    Rezerwy ogólne i celowe 1.300
4810 Rezerwy 1.300
 
852     Pomoc społeczna  
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.065.694
3110 Świadczenia społeczne 2.967.694
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.800
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 538
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.057
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.723
4270 Zakup usług remontowych 872
4300 Zakup usług pozostałych 30.670
4410 Podróże służbowe krajowe 1.340
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 206.000
3110 Świadczenia społeczne 206.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.008
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 732
4120 Składki na Fundusz Pracy 176
OGÓŁEM 3.278.002

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększenia

Dział 801

  • 1.300 zł – środki pochodzące z rezerwy ogólnej przeznacza się na zakup sprzętu fotograficznego dla SP w Radziszewie z okazji nadania imienia szkoły;

Dział 852

  • 1.366 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 565/2006 zwiększono Gminie dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
  • 44.000 zł – przeniesienie środków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe;
  • 20.000 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 563/2006 i 565/2006 zwiększono Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej;
  • 15.905 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 563/2006 zwiększono Gminie dotację celową z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.;
  • 43.460 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 551/2006 zwiększono Gminie dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259);

Zmniejszenia

Dział 852

  • 3.065.694 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 565/2006 zmniejszono Gminie dotację przeznaczoną na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
  • 206.000 zł – Zarządzeniem Wojewody Nr 565/2006 zmniejszono Gminie dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
  • 5.008 zł - Zarządzeniem Wojewody Nr 565/2006 zmniejszono Gminie dotację przeznaczoną na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk