Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 180 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 180
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 180
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180
OGÓŁEM 180

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 132.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 50.000
60016   Drogi publiczne gminne 50.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
 
630     Turystyka 10.000
63095   Pozostała działalność 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
 
801     Oświata i wychowanie 70.000
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
80110   Gimnazja 60.000
4270 Zakup usług remontowych 60.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
OGÓŁEM 132.000

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 132.180 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 50.000
60016   Drogi publiczne gminne 50.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
 
630     Turystyka 10.000
63095   Pozostała działalność 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
801     Oświata i wychowanie 70.000
80101   Szkoły podstawowe 70.000
4270 Zakup usług remontowych 70.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 180
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 180
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25
4120 Składki na Fundusz Pracy 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 151
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 132.180

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz autopoprawki do projektu budżetu na 2006r. wniesionej przez Krajowe Biuro Wyborcze, i tak:

 • Dział 600 – 50.000 zł
  • 20.000 - na usługi nadzoru inwestorskiego na drogach gminnych;
  • 30.000 – za obsługę zadań w zakresie realizacji modernizacji ulicy Przemysłowej oraz zagospodarowania terenu nabrzeża (komisje przetargowe, zatrudnienie doradców, ekspertów oraz pozyskiwanie opinii technicznych);
 • Dział 630 – 10.000 zł
  • 10.000 – prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla kierownika, konserwatora i sprzątaczki tworzonego Schroniska Młodzieżowego w Wełtyniu;
 • Dział 801 – 70.000 zł
  • 10.000 – przeniesienia środków dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w zakresie modernizacji boiska przy SP w Chwarstnicy;
  • 60.000 – na pokrycie zobowiązań za prace remontowe wykonane w gimnazjum, które wykonawca nie zdążył wykonać w roku ubiegłym;
 • Dział 751 – 180 zł
  • 180 – zmniejszenie środków dotyczy aotopoprawki do projektu budżetu na 2006r. wniesioną przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
 • Dział 921 – 2.000 zł
  • 2.000 – przeniesienie związane z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków przeznaczonych na zapłatę ekspertowi za przeprowadzone szkolenie dla organizacji pozarządowych;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk