Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-43/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-43/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2006r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.790.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

852     Pomoc społeczna 1.790.000
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.754.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.754.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.000
85295   Pozostała działalność 14.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14.000
OGÓŁEM 1.790.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.820.048 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.500
75416   Straż Miejska 7.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.500
 
852     Pomoc społeczna 1.790.000
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.754.000
3110 Świadczenia społeczne 1.707.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 14.500
4410 Podróże służbowe krajowe 500
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.000
3110 Świadczenia społeczna 22.000
85295   Pozostała działalność 14.000
3110 Świadczenia społeczne 14.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 22.548
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 22.548
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.805
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.283
4120 Składki na Fundusz Pracy 460
OGÓŁEM 1.820.048

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 30.048 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.500
75416   Straż Miejska 7.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 22.548
85401   Świetlice szkolne 22.548
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.861
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.227
4120 Składki na Fundusz Pracy 460
OGÓŁEM 30.048

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza MiG Gryfino 

Eugeniusz Kuduk           

U Z A S A D N I E N I E

  • Dział 754 – 7.500 zł
    • 7.500 – prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na zakup rejestratora rozmów do użytku Straży Miejskiej;
  • Dział 852 – 1.790.000 zł
    • 1.790.000 – Zarządzeniem Wojewody Nr 135/2006 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006r., ustalone zostały dla Gminy ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący;
  • Dział 854 – 22.548 zł
    • 22.548 – przeniesienie brakujących środków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników placówek wychowania pozaszkolnego;

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk