Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-44/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 0151-44/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 375/9 o pow.1424 m2 (KW - nr SZ1Y/00047738/9), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 1653/2006 z dnia 23.03.2006 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Lidią Gryłka a Jeremiuszem i Joanną Półtorak.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Pani Lidia Gryłka nabyła w 2004 r. od Gminy Gryfino, działkę nr 375/9 o pow. 1424 m2, położoną w obrębie Pniewo, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług. Aktem notarialnym nr 1653/2006 z dn. 23.03.2006 r. p. Lidia Gryłka zawarła z Jeremiuszem i Joanną Półtorak, warunkową umowę sprzedaży działki nr 375/9 za cenę 64.080,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Ponieważ cena działki podana w akcie jest wysoka i nabycie jej na mienie Gminy jest nieekonomiczne, nie wykonam prawa pierwokupu działki nr 375/9.

 

Sporządziła:
J. Woldańska