Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-9/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 2, położonej w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-9/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 stycznia 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 2, położonej w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441/, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2, położonej w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2 w wysokości 69.000,- zł, w tym: cena bez udziału w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu- 41.904,- zł, cena udziału w działce gruntu - 27.096,- zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLI/515/05 z dnia 29 września 2005r. lokal mieszkalny nr 2 w budynku dwurodzinnym przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie , urządzenia i części wspólne budynku w udziale 42/100 części zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 50/100 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 92/2 o ogólnej powierzchni 811 m2.
Wartość rynkowa nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 67.440,- zł, w tym:

  • wartość rynkowa bez udziału w częściach wspólnych i prawie użytkowania  wieczystego działki gruntu - 40.344,- zł
  • wartość rynkowa udziału w działce gruntu - 27.096,- zł

Cena nieruchomości lokalowej została zwiększona o koszty poniesione przez Gminę, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec