Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-106/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-106/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 sierpnia 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 51.944 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 10.000
75011   Urzędy wojewódzkie 10.000
6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10.000
 
801     Oświata i wychowanie 41.944
80195   Pozostała działalność 41.944
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 41.944
OGÓŁEM 51.944

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 134.296 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 10.000
75011   Urzędy wojewódzkie 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
 
801     Oświata i wychowanie 124.296
80101   Szkoły podstawowe 30.600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
4270 Zakup usług remontowych 17.000
80110   Gimnazja 51.752
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4270 Zakup usług remontowych 29.252
4300 Zakup usług pozostałych 12.500
80195   Pozostała działalność 41.944
4300 Zakup usług pozostałych 41.944
OGÓŁEM 134.296

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 82.352 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 51.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 51.500
4810 Rezerwy 51.500
 
801     Oświata i wychowanie 30.852
80101   Szkoły podstawowe 1.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.600
80110   Gimnazja 29.252
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29.252
OGÓŁEM 82.352

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

U Z A S A D N I E N I E

 • Dział 750
  • 10.000 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 378/2006 z dnia 04 sierpnia 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na zakup komputera oraz drukarki laserowej dla Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie;
 • Dział 801
  • 29.000 zł – środki pochodzące z rezerwy ogólnej Gminy przeznacza się na wyposażenia 3 gabinetów (12.000 zł) i wykonanie podłóg (17.000 zł) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie;
  • 1.600 zł - przeniesienie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków z tytułu umowy zlecenia dla pracownika gospodarczego w SP Żabnica pełniącego zastępstwo na czas zwolnienia lekarskiego kucharki;
  • 29.252 zł – przenosi się wolne środki i przeznacza na sfinansowanie projektu „Pracownia komputerowa MEN”, po przygotowaniu gabinetu szkoła otrzyma od MEN sprzęt komputerowy o wartości 85.000 zł;
  • 22.500 zł - środki pochodzące z rezerwy ogólnej Gminy przeznacza się na ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie (12.500 zł) oraz na zakup materiałów oraz środków czystości na potrzeby placówki (10.000 zł);
  • 41.944 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 375/2006 z dnia 03 sierpnia 2006r. zwiększa Gminie dotację celową (z rez.cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 13) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk