Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-139/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rozszerzenia asortymentu sprzedawanych w m-cu grudniu 2006 r. na stoiskach na Placu Barnima towarów, związanych ze Świętem Bożego Narodzenia oraz zwiększenia ilości tych stoisk.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-139/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 października 2006 r.


w sprawie rozszerzenia asortymentu sprzedawanych w m-cu grudniu 2006 r. na stoiskach na Placu Barnima towarów, związanych ze Świętem Bożego Narodzenia oraz zwiększenia ilości tych stoisk.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz, 128/, oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;  Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, i Nr 175, poz. 1459;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708/, oraz § 7, pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Na Placu Barnima w Gryfinie wyznaczam 3 stoiska handlowe dla sprzedaży choinek.

§ 2. Na stoiskach, o których mowa w § 1 możliwa też będzie sprzedaż ozdób choinkowych oraz upominków świątecznych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z uwagi na znaczne zainteresowanie wyznaczonymi w m-cu grudniu 2006 r. na Placu Barnima stoiskami handlowymi ze sprzedażą choinek celowym i uzasadnionym jest wyznaczenie dodatkowego stoiska.   Ponadto przedsiębiorcy handlowi zainteresowani są wydaniem zezwolenia na sprzedaż na stoiskach handlowych oprócz choinek upominków świątecznych oraz ozdób choinkowych. W związku z powyższym zdecydowano rozszerzyć asortyment sprzedawanych towarów oraz zwiększyć ilość stoisk.

Sporządził:
Wacław Rogojsza