Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-63/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-63/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 maja 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń II, w odniesieniu do których sporządzone zostały warunkowe umowy sprzedaży, w Kancelarii Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a:

  • działki nr 229/4 o pow. 1304 m2 (KW - nr SZ1Y/00013156/8), warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2570/2006 z dnia 28.04.2006 r. pomiędzy Kazimierzem i Heleną Lignowskimi a Hubertem i Małgorzatą Duma,
  • działek nr: 230/8 o pow. 1096 m2 i 230/9 o pow. 2536 m2 (KW - SZ1Y/00012409/0), warunkowa umowa sprzedaży Rep.A. nr 2602/2006 z dnia 8.05.2006 r., pomiędzy Kazimierzem i Heleną Lignowskimi a Mirosławem i Bożeną Moroz.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo Kazimierz i Helena Lignowscy nabyli w 1983 r. od Skarbu Państwa, działki położone w obrębie Wełtyń II, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego obecnie dla tego terenu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i zgodnie z planem zostały geodezyjnie wydzielone.
Państwo Lignowscy zawarli warunkowe umowy sprzedaży działek nr:

  • 229/4 za cenę 45.000,-zł, akt notarialny Rep.A 2570/2006 z dn. 28.04.2006 r. z p. Duma
  • 230/8 i 230/9 za cenę 210.000,-zł, akt notarialny Rep.A 2602/2006 z dnia 8.05.2006 r. z p. Moroz,

pod warunkiem, że Burmistrz Miasta Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Ponieważ ceny działek podane w aktach notarialnych są na poziomie cen kształtujących się na tym terenie, ich nabycie na mienie Gminy jest nieekonomiczne, w związku z czym nie wykonam prawa pierwokupu przedmiotowych działek.

 

Sporządziła:
J. Woldańska