Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-142/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

        

ZARZĄDZENIE Nr 0151–142/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2006r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 390.516 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 134.313
01095   Pozostała działalność 134.313
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 134.313
 
801     Oświata i wychowanie 47.592
80195   Pozostała działalność 47.592
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 47.592
 
852     Pomoc społeczna 111.031
85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111.031
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 111.031
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 97.580
85415   Pomoc materialna dla uczniów 97.580
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97.580

OGÓŁEM

390.516

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 437.412 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 134.313
01095   Pozostała działalność 134.313
4430 Różne opłaty działalność składki 134.313
 
710     Działalność usługowa 33.200
71095   Pozostała działalność 33.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200
4300 Zakup usług pozostałych 26.000
 
750     Administracja publiczna 2.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
 
801     Oświata i wychowanie 54.014
80101   Szkoły podstawowe 3.653
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.653
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 401
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 270
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131
80104   Przedszkola 744
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 744
80110   Gimnazja 1.624
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.624
80195   Pozostała działalność 47.592
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
4300 Zakup usług pozostałych 46.092
 
851     Ochrona zdrowia 4.800
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.800
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.800
 
852     Pomoc społeczna 111.031
85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111.031
3110 Świadczenia społeczne 111.031
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 98.054
85401   Świetlice szkolne 237
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 237
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 237
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 237
85415   Pomoc materialna dla uczniów 97.580
3240 Stypendia dla uczniów 97.580
OGÓŁEM 437.412

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 46.896 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 33.200
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 33.200
4300 Zakup usług pozostałych 33.200
 
750     Administracja publiczna 2.000
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
 
801   Oświata i wychowanie 6.422
80101   Szkoły podstawowe 3.784
4280 Zakup usług zdrowotnych 3.653
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 270
4280 Zakup usług zdrowotnych 270
80104   Przedszkola 744
4280 Zakup usług zdrowotnych 744
80110   Gimnazja 1.624
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.624
 
851     Ochrona zdrowia 4.800
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.800
4300 Zakup usług pozostałych 4.800
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 474
85401   Świetlice szkolne 237
4280 Zakup usług zdrowotnych 237
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 237
4280 Zakup usług zdrowotnych 237
OGÓŁEM 46.896

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 134.313 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 521/2006 z dnia 27 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem ma zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

Dział 710

  • 33.200 zł – przeniesień wydatków dokonuje się w celu właściwego zaklasyfikowania środków z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentów planistyczno-strategicznych oraz na zakup wyposażenia mini-targowiska miejskiego (stoły betonowe) na osiedlu Górny Taras;

Dział 750

  • 2.000 zł – przenoszone środki przeznacza się na bieżąc zakupy w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza;

Dział 801

  • 46.092 zł - Zarządzenie Wojewody Nr 513/2006 z dnia 26 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
  • 1.500 zł - Zarządzenie Wojewody Nr 501/2006 z dnia 19 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
  • 6.422 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną (6.291 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (131 zł);

Dział 851

  • 4.800 zł – przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki;

Dział 852

  • 111.031 zł - Zarządzenie Wojewody Nr 520/2006 z dnia 27 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006r.;

Dział 854

  • 474 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną;
  • 97.580 zł - Zarządzenie Wojewody Nr 514/2006 z dnia 26 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk