Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-49/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 kwietnia 2006 r.  w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-49/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 kwietnia 2006 r. 


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 274/12 o powierzchni 0,4065 ha, położonej w obrębie Wełtyń II,  z przeznaczeniem na cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego,  w kwocie 101.727 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 274/12 o powierzchni 0,4065 ha, położona w obrębie Wełtyń II, stanowi współwłasność osób fizycznych w udziale po 1/2 części.
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  21 września 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 446, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod: podziemne urządzenia przepompowni wód opadowych i sanitarnych (symbol DNO 1), budynek trafostacji (symbol DEE21), teren parku, funkcja rekreacyjna, pojedyncze obiekty usługowe towarzyszące funkcji rekreacyjnej, lokalizacja zbiorników retencyjnych wód opadowych (symbol DZP1), zbiorniki wodne otwarte (w).
Na zlecenie Gminy firma projektowa opracowuje dokumentację uzbrojenia terenu w rejonie ul. W. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II.
Zgodnie z założeniami projektu na terenie działki 274/12 planowany jest tymczasowy kanał deszczowy, którego zadaniem będzie odprowadzanie wód deszczowych z części ul. Jana Pawła II.
W związku z tym zachodzi konieczność przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.
Rada Miejska w Gryfinie uchwałą Nr XLI/529/05 z dnia 29 września 2005 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów Gminy.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość szacunkową gruntu wraz z częściami składowymi w postaci nasadzeń i ogrodzenia na łączną kwotę 101.727 zł.
Współwłaścicielki nieruchomości wyraziły zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy za kwotę równą wartości szacunkowej.

 

Sporządziła:
K.Lamperska