Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-26/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0151-26/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2006 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarządzam:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w Zarządzeniu Nr 0151-21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w ten sposób że:

  1. W § 1 w miejsce członka komisji Pana Nikodema Marcinkowskiego wprowadza się Pana Wiesława Makaya.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 0151-21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Konieczność dokonania zmiany zarządzenia Nr 0151-21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej podyktowana jest rezygnacją Pana Nikodema Marcinkowskiego z udziału w pracach GKUA. W miejsce Pana Nikodema Marcinkowskiego powołuje się Pana Wiesława Makaya.