Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-55/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-55/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń II, w odniesieniu do których sporządzone zostały warunkowe umowy sprzedaży, w Kancelarii Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a:

  • działki nr 230/10 o pow. 1623 m2 (KW - nr SZ1Y/00012409/0), warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2205/2006 z dnia 12.04.2006 r. pomiędzy Kazimierzem i Heleną Lignowskimi a Krzysztofem i Katarzyną Wnuk,
  • działki nr 230/17 o pow. 1465 m2 (KW - SZ1Y/00012409/0), warunkowa umowa sprzedaży Rep.A. nr 2213/2006 z dnia 13.04.2006r., pomiędzy Kazimierzem i Heleną Lignowskimi a Pawłem i Joanną Wierzbowskimi,
  • działki nr 229/5 o pow. 1032 m2 (KW – SZ1Y/00013156/8), warunkowa umowa sprzedaży Rep. A 2277/2006 z dnia 13.04.2006r., pomiędzy Kazimierzem i Heleną Lignowskimi a Maciejem i Joanną Stołeckimi.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk  Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo Kazimierz i Helena Lignowscy nabyli w 1983 r. od Skarbu Państwa, działki położone w obrębie Wełtyń II, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego obecnie dla tego terenu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i zgodnie z planem zostały geodezyjnie wydzielone.
Państwo Lignowscy zawarli warunkowe umowy sprzedaży działek nr:

  • 230/10 za cenę 50.000,-zł, akt notarialny Rep.A 2205/2006 z dn. 12.04.2006 r. z p. Wnuk,
  • 230/17 za cenę 50.000,-zł, akt notarialny Rep.A 2213/2006 z dnia 13.04.2006r. z p. Wierzbowskimi,
  • 229/5 za cenę 40.000,-zł, akt notarialny Rep.A. 2277/2006 z dnia 13.04.2006r. z p. Stołeckimi,

pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Ponieważ ceny działek podane w aktach notarialnych są na poziomie cen kształtujących się na tym terenie, ich nabycie na mienie Gminy jest nieekonomiczne, w związku z czym nie wykonam prawa pierwokupu przedmiotowych działek.

 

Sporządziła:
J. Woldańska