Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-102/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat, Bibliotece Publicznej w Gryfinie lokalu użytkowego o pow. 111,13 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 22.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-102/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 sierpnia 2006 r.


w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat, Bibliotece Publicznej w Gryfinie lokalu użytkowego o pow. 111,13 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 22.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/, art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i nr 175,  poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddać w użyczenie na okres 3 lat Bibliotece Publicznej w Gryfinie,  z przeznaczeniem na działalność Biblioteki Publicznej, lokal użytkowy o pow. 111,13 m2, położony w Gryfinie, przy ul. Niepodległości nr 22.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2006r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal użytkowy, o pow. 111,13 m2, położony w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 22 stanowi własność Gminy Gryfino i przejęty został od poprzedniego najemcy tj. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, po rozwiązaniu z nim umowy najmu. W przedmiotowym lokalu mieściła się Biblioteka Pedagogiczna, w ramach restrukturyzacji siedziba Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli przeniesiona została do Chojny. Z wnioskiem o przekazanie w/w lokalu w formie użyczenia zwróciła się Biblioteka Publiczna w Gryfinie.
Zgodnie z art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że do zadań burmistrza należy gospodarowanie mieniem komunalnym, oraz zgodnie z § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza