Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2006r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, zabudowana oznaczonej numerem działki 52/3, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2006r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, zabudowana oznaczonej numerem działki 52/3, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz.1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art.67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz.439 z póź. zm) - zarządzam,co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej numerem działki 52/3 o powierzchni 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino w wysokości 2 600,00 zł. Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

 

 

 

Uzasadnienie

Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek. Operat określa wartość rynkową prawa własności nieruchomości, która wynosi 7 300,00 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, która wynosi 4 700,00 zł. Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
A zatem przyjęto cenę w/w nieruchomości w wysokości 7 300,00 zł. Po zaliczeniu na poczet ceny, zgonie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartości prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4 700,00 zł, cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 2 600,00 zł. Do ustalonej ceny sprzedaży w/w nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22 %.