Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-17/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 stycznia 2006 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-17/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 stycznia 2006 r. 


w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441/, zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół ds. przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych, w zakresie: konstrukcji i innych elementów budynków, instalacji sanitarnych, wodnych, systemów grzewczych i elektrycznych, w składzie:

  1. Edward Duda - Przewodniczący - przedstawiciel TBS Spółka z o.o. w Gryfinie
  2. Waldemar Rozenbajger - przedstawiciel TBS Spółka z o.o. w Gryfinie
  3. Stanisław Krukowski - przedstawiciel Gminy Gryfino
  4. Zenon Meller - przedstawiciel Gminy Gryfino
  5. Helena Pasztaleniec - inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
  6. Agnieszka Juszczak - podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 2. Termin zakończenia przeglądu wyznaczam na 31 marca 2006 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy gminnych budynków mieszkalnych celem przeznaczenia ich do sprzedaży na rzecz najemców oraz opracowania szczegółowego planu remontów, należy przeprowadzić kompleksowy przegląd wszystkich budynków w zakresie: konstrukcji i innych elementów budynków, instalacji sanitarnych, wodnych, systemów grzewczych i elektrycznych.