Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2005 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: "Zakup  i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie"

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2005 r. 


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: "Zakup  i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie"

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie" organizowanego w ramach projektu  "e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 1. Jadwiga Szulc - Przewodnicząca Komisji
 2. Beata Pluskota - członek Komisji
 3. Krystian Kosiński - członek Komisji
 4. Milena Świeboda - członek Komisji
 5. Ryszard Stempiński - członek Komisji
 6. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji
 7. Krzysztof Czosnowski - członek Komisji
 8. Daniel Adamczyk - członek Komisji
 9. Sławomir Chyliński - członek Komisji

§ 2. Zobowiązuję Przewodniczącą Komisji Przetargowej do przygotowania harmonogramu realizacji zamówienia publicznego w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu nr Z/2.32/I/1.5/41/04 "e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"  współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach umowy nr Z/2.32/I/1.5/41/U/52/05 oraz w związku z umową  Nr SEO.342-4/05 zawartą w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Gminą Gryfino  a Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki Terenowym Bankiem Danych z siedzibą  w Szczecinie zawartą na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu "e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino" należy przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie". W skład komisji przetargowej proponuję powołać:

 1. Jadwiga Szulc - Przewodnicząca Komisji
 2. Beata Pluskota - członek Komisji
 3. Krystian Kosiński - członek Komisji
 4. Milena Świeboda - członek Komisji
 5. Ryszard Stempiński - członek Komisji
 6. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji
 7. Krzysztof Czosnowski - członek Komisji
 8. Daniel Adamczyk - członek Komisji
 9. Sławomir Chyliński - członek Komisji

 

Przygotowała:
Beata Pluskota