Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-64/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 maja 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-64/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 maja 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 108.970 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852

 

  Pomoc społeczna 45.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 45.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 45.000
 
854

 

  Edukacyjna opieka wychowawcza 63.970
85415   Pomoc materialna 63.970
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 63.970
OGÓŁEM 108.970

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 184.470 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.500
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500
 
801     Oświata i wychowanie 10.000
80195   Pozostała działalność 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
 
851     Ochrona zdrowia 4.000
85195   Pozostała działalność 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
 
852     Pomoc społeczna 45.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 45.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 63.970
85415   Pomoc materialna 63.970
3240 Stypendia dla uczniów 63.970
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 40.000
92601   Obiekty sportowe 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000

OGÓŁEM

184.470

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 75.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
 
758     Różne rozliczenia 20.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy 20.000
 
801     Oświata i wychowanie 10.000
80195   Pozostała działalność 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
 
851     Ochrona zdrowia 4.000
85195   Pozostała działalność 4.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 40.000
92695   Pozostała działalność 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000

OGÓŁEM

75.500

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Dział 754
  • 1.500 – przenoszone środki przeznacza się na badania profilaktyczne członków OSP Gminy Gryfino;
Dział 801
  • 10.000 - przeniesienie środków przeznaczonych na zakup oprogramowania, którego wartość nie przekracza 3.500 zł, w związku z czym nie stanowi wydatku majątkowego;
Dział 851
  • 4.000 – przeniesienie niewykorzystanych środków planowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych (po ogłoszeniu konkursu na składanie ofert dla organizacji pozarządowych na zadania związane z propagowaniem krwiodawstwa i promocji zdrowia nie zgłosiło się żadne stowarzyszenie) które przeznacza się na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;
Dział 852
  • 45.000 – środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2006) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
Dział 854
  • 63.970 – środki pochodzą z dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 200/2006) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od czerwca 2006r. – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
Dział 921
  • 20.000 – środki przeznacza się, na fundusz sołecki;
Dział 926
  • 40.000 – przeniesienie środków związane jest z zwiększonym zakresem montażu nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk