Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-71/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-71/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2006 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128) i art. 176 ust.1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319 ) oraz art.11 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104), a także w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/46/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań zarządzam, co następuje:

§ 1 Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn: „Propagowanie trzeźwego stylu życia”, przeznaczonego do realizacji w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. w drodze dotacji. Ogłoszenie stanowi  załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) W związku z powyższym Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania polegającego na propagowaniu trzeźwego stylu życia.

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk

Sporządziła:
Ewa Urbańska

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-71/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 maja 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Nazwa zadania: „Propagowanie trzeźwego stylu życia” poprzez:

 1. Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki (festyny, prezentacje, przeglądy...) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy
 2. Organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu.
 3. Propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku

 

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, winny być zrealizowane w od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącym się przy ul. Łużycka 12. Ostateczny termin składania ofert upływa 29 czerwca 2006 r. (czwartek) o godz. 1530
 2. Oferty składać należy w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 ( I piętro - pok. 8) lub przesłać pocztą.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W okresie od 17 czerwca 2005 r. do 31 maja 2006 r. planowane wykonanie wyniesie łącznie:
- 20.000 zł - zadanie realizowane jest przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks” z siedzibą w Gryfinie.