Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-4/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2006 r.  w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie 4.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-4/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2006 r. 


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie 4.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441 ), § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 27/7  o powierzchni 0,0278 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod urządzenia odprowadzania ścieków (przepompownie ścieków), w kwocie 14.409 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piałt

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie ze zmianami w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - rejon ul. Reymonta, zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLI/476/98 z dnia 26 marca 1998 r., działka nr 27/7  o powierzchni 278 m2, położona w Gryfinie w obrębie nr 4, stanowiąca własność osoby fizycznej, przeznaczona jest pod urządzenia odprowadzania ścieków (przepompownie ścieków).
W związku z powyższym właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem  o odpłatne nabycie gruntu przez Gminę Gryfino.
Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXXVII/474/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przedmiotowej nieruchomości na mienie gminne.  Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość rynkową nieruchomości na kwotę 14.409 zł. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę na zbycie gruntu na rzecz Gminy za tę kwotę.

 

Sporządziła:
K.Lamperska