Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 marca 2006r. w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 marca 2006r.


w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej użytkownikom wieczystym niżej wymienionych gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona:

  • działka nr 124 o pow. 338 m2 obręb 4 m. Gryfino
  • działka nr 154 o pow. 524 m2 - obręb 4 m. Gryfino (dwa udziały po 1/2 części)
  • działka nr 97 o pow. 741 m2 - obręb 2 m. Gryfino (udział do 1/2 części)
  • działka nr 242 o pow. 778 m2 - obręb 3 m. Gryfino (udział 19/1000 części)

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2006r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Bonifikata w opłacie rocznej ustalana jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 26003, Dz. U. Nr 281, poz.782 /. Przysługuje osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Z wnioskiem o przyznanie bonifikaty zwrócili się użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gryfina, przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Przedłożyli niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2005.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.
Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie.
Bonifikata udzielona zostaje tylko w 2006r.

 

Sporządziła:
Ż. Snoch