Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Fabryczna.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Fabryczna

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie 1 m. Gryfino,  w następującej wysokości:

  • dz. nr 297/2 - 15.500,-zł
  • dz. nr 297/7 - 38.800,-zł
  • dz. nr 297/5 - 132.000,-zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, dwie działki przeznaczone pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą oraz jedna pod zabudowę przemysłową, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych w następujących wysokościach: dz. nr 297/2 – 14.248,-zł, dz. nr 297/7 – 37.490,-zł,  i dz. nr 297/5 – 130.554,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych nieruchomości w wysokości:

  • dz. nr 297/2 - 15.500,-zł (28,28 zł/m2),
  • dz. nr 297/7 - 38.800,-zł (23,80 zł/m2),
  • dz. nr 297/5 - 132.000,-zł (18,20 zł/m2).

Sprzadziła:
J. Woldańska