Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-70/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2006r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE Nr 0151-70/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2006r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej nr 39 – lokal nr 12, na kwotę 68.195,- zł ( sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§ 2. Cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. Flisaczej nr 39 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy. Najemcą lokalu jest p. Katarzyna Bryl.
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 5 maja 2006r. wynosi 66.700,- zł ( sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.495,-zł ( jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 31.05.2006r. wpłaconego przez Gminę. Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

 

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec