Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-67/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151-67/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2006r.


 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 13.750 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

801 Oświata i wychowanie 17.750
80110 Pozostała działalność 17.750
4200 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.750

OGÓŁEM

17.750

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 13.750 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758 Różne rozliczenia 17.750
75818 Rezerwy ogólne i celowe 17.750
4810 Rezerwy 17.750

OGÓŁEM

17.750

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 13.750 – środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego pn. „zeskok do skoku wzwyż jako wyposażenie kompleksu boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”. W ramach programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2006r. Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu sportowego do wysokości 50% wartości kosztorysowej projektu. W związku z powyższym, istnieje konieczność zabezpieczenia pozostałych 50% środków własnych.
  • 4.000 – środki przeznacza się organizację obchodów Święta Szkoły  (gimnazjum), które jest powiązane z oddaniem do użytku stadionu  sportowego.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk