Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-131/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-131/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 października 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190 o pow. 913 m(KW AZ1Y/00020837/8) w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep.A nr 6465/2006 z dnia 2.10.2006 r., w Kancelarii Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a pomiędzy Cecylią i Janem Zając a Zygmuntem i Grażyną Łapińskimi.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.  Państwo Cecylia i Jan Zając nabyli w 1990 r. od Gminy Gryfino, działkę położoną w obrębie 2 m. Gryfino, która obecnie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową jako uzupełniającą.  Aktem notarialnym Rep. A 6465/2006 z dn. 2.10.2006 r. Państwo Cecylia i Jan Zając zawarli z p. Łapińskimi warunkową umowy sprzedaży działki nr 190 za cenę 69.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu. Ponieważ Gmina posiada na tym terenie działki, których nie może zbyć ze względu na brak uzbrojenia, nabywanie kolejnej na mienie gminne za podaną cenę jest niezasadne.

 

Sporządziła:
J. Woldańska