Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-50/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym  Wełtyń II oraz Nowe Czarnowo. 

ZARZĄDZENIE Nr 0151-50/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2006r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym  Wełtyń II oraz Nowe Czarnowo. 

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działek oznaczonych numerami:

  • nr 217/11 o pow. 12 m2, położona w obrębie geodezyjnym Wełtyń II stanowiąca teren przeznaczony pod ulicę lokalną dwukierunkową, na kwotę 864,00 zł/ osiemset sześćdziesiąt cztery złote /
  • nr 127/3 o pow. 27 m2 oraz nr 127/4 o pow. 119 m2, położone  w obrębie geodezyjnym Nowe Czarnowo stanowiące teren przeznaczony pod drogi z urządzeniami infrastruktury technicznej, na łączną kwotę 3.194,00 zł  / trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote /.

Kwoty odszkodowania obejmują wysokość odszkodowania za przejęte działki oraz za nasadzenia znajdujące się na działce.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

UZASADNIENIEZgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.
W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działek na kwotę  3.194,00 zł w przypadku działek nr 127/3 i 127/4 położonych w obrębie Nowe Czarnowo oraz na kwotę 864,00 zł w przypadku działki nr 217/11, położonej w obrębie Wełtyń II.
W dniu 23 marca 2006r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości.  W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch