Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-148/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Daleszewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-148/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Daleszewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w następującej wysokości:

  • dz. nr 312/1   o   pow. 650 m2   - 5.675,-zł   + VAT 22% tj. 1.248,50 zł
  • dz. nr 312/2   o   pow. 669 m2   - 5.840,-zł   + VAT 22% tj. 1.284,80 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 września 2006 r. przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej, gminne nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Daleszewo, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Wartość rynkową w/w nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych. Do wartości tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%, płatny w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek cen ustalonych przez rzeczoznawcę, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% oraz koszty poniesione przez Gminę.

Sporządziła:
J. Woldańska