Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-171/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-171/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 540.245 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 2.631
01095   Pozostała działalność 2.631
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.250
4300 Zakup usług pozostałych 1.381
600     Transport i łączność 6.500
60016   Drogi publiczne gminne 6.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
4270 Zakup usług remontowych 1.000
630     Turystyka 7.200
63095   Pozostała działalność 7.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200
700     Gospodarka mieszkaniowa 289.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 289.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 270.500
70095   Pozostała działalność 19.000
4270 Zakup usług remontowych 19.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.787
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 837
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 837
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.950
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4300 Zakup usług pozostałych 2.200
750     Administracja publiczna 25.700
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.200
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.700
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.500
75495   Pozostała działalność 8.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.655
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.425
4120 Składki na Fundusz Pracy 420
801     Oświata i wychowanie 135.244
80101   Szkoły podstawowe 90.793
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.793
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 14.158
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.158
80110   Gimnazjum 16.173
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.173
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 14.120
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.620
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500
851     Ochrona zdrowia 4.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
852     Pomoc społeczna 28.389
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2.380
4300 Zakup usług pozostałych 1.822
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 558
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.009
4120 Składki na Fundusz Pracy 64
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 945
85295   Pozostała działalność 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 14.794
85401   Świetlice szkolne 20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 14.774
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.774
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.000
4270 Zakup usług remontowych 14.000
OGÓŁEM 540.245

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 540.245 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 2.631
01095   Pozostała działalność 2.631
4430 Różne opłaty i składki 2.631
600     Transport i łączność 6.500
60016   Drogi publiczne gminne 6.500
4300 Zakup usług pozostałych 6.500
630     Turystyka 7.200
63095   Pozostała działalność 7.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.200
700     Gospodarka mieszkaniowa 289.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 270.500
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 270.500
70095   Pozostała działalność 19.000
4300 Zakup usług pozostałych 19.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.787
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 837
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 733
4120 Składki na Fundusz Pracy 104
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.950
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.250
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700
750     Administracja publiczna 25.700
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.200
4010 Wynagrodzenia bezosobowe 25.200
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.500
75416   Straż Miejska 8.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.500
801     Oświata i wychowanie 135.244
80101   Szkoły podstawowe 90.793
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.793
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 14.158
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.158
80110   Gimnazjum 16.173
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.173
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 14.120
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.120
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000
851     Ochrona zdrowia 4.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.000
852      Pomoc społeczna 28.389
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2.380
4430 Różne opłaty i składki 558
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.822
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.009
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64
85295   Pozostała działalność 25.000
3110 Świadczenia społeczne 25.000
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 14.794
85401    Świetlice szkolne 20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20
85407    Placówki wychowania pozaszkolnego 14.774
4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.182
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.200
4120 Składki na Fundusz Pracy 600
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.792
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.000
4260 Zakup energii 14.000
OGÓŁEM 540.245

§ 3. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec 2006 roku i dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania, i tak:

Dział 010

 • 2.631 zł – przeniesienie środków dotyczy poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych;

Dział 600

 • 6.500 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (BMP);

Dział 630

 • 7.200 zł – przeniesienia środków dokonuje się na wniosek Wydziału BWS w celu prawidłowego zaklasyfikowania poniesionych wydatków;

Dział 700

 • 289.500 zł – przeniesienia środków dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków wydatkowanych na zakup nieruchomości od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz na remonty w lokalach komunalnych;

Dział 751

 • 3.787 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie wydatkowanych środków na spis wyborzcy oraz na wybory samorządowe 2006r.;

Dział 750

 • 25.700 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (SEO);

Dział 754

 • 8.500 zł – przeniesienia środków dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach umowy z PUP – „Patrol szkolny”;

Dział 801

 • 135.244 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (ZEAS);

Dział 851

 • 4.000 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (OPS);

Dział 852

 • 28.389 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (OPS);

Dział 854

 • 14.794 zł - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2006 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (ZEAS);

Dział 900

 • 14.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków poniesionych na konserwację oświetlenia ulicznego;

 

Zmiana dysponenta środków, dotyczy Programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie dożywania”. Pozostające środki na w/w cel będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Burmistrza (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) przechodzą w dyspozycję Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego programu w szkołach (dowożenie posiłków).  

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-171/06
Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
852     Pomoc społeczna 24.835   B.MEJNA
  85295   Pozostała działalność 24.835  
    3110 Świadczenia społeczne 24.834  
  B.GÓRAK
852     Pomoc społeczna 165  
  85295   Pozostała działalność 165  
    3110 Świadczenia społeczne 165  
  W.HOŁUB
852     Pomoc społeczna   25.000
  85295   Pozostała działalność   25.000
    4300 Zakup usług pozostałych   25.000