Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2006 r.


w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116  poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 94, poz. 651) w związku z Zarządzeniem  Nr 0151-84/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.
  2. Złożona oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873;  z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155,  poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 94, poz. 651) i Zarządzenia Nr 0151-84/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2006 r.
  3. Powierzenie zadań do realizacji oferentowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze  umowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 5 w części „Termin składania ofert” załącznika do Zarządzenia Nr 0151-84/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom   w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Sporządziła:
Ewa Urbańska