Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-24/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2006 r.  w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań zleconych z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna od 01 lutego 2006 r. do 31 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-24/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2006 r. 


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań zleconych z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna od 01 lutego 2006 r. do 31 marca 2007 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104). Zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji od 01 lutego 2006 r. do 31 marca 2007 r.  w drodze zlecenia, przyznaje się dotacje celowe na realizację tych zadań.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1 .

§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz wysokość dotacji celowej na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2 .
  2. Powierzenie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENI EDO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert jest dyspozycja zawarta w pkt. 8 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-166/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert, które przeznaczone są do realizacji  od 01 lutego 2006 r. do 31 marca 2007 r. w drodze zlecenia.

Sporządził:
Daniel Cieślak

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia   Nr 0151-24./06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 13 lutego 2006r.

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki KF/01/2006
OFERENCI: MKS Hermes
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(28.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

KF/02/2006

OFERENCI: UKS Energetyk Junior
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH

SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej

KF/03/2006

OFERENCI: KS Energetyk
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH

SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego

KF/04/2006

OFERENCI: KS Energetyk
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH

SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

KF/05/2006

OFERENCI: LKS Piast
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(27.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego

KF/06/2006

OFERENCI: UKS Biały Pion
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(26.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate

KF/07/2006

OFERENCI: Gryfiński Klub Karate
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich

KF/08/2006

OFERENCI: KSS LOK Regalica
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej

KF/09/2006

OFERENCI: MKS Hermes
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(23.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa

KF/10/2006

OFERENCI: KS Energetyk
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triatchlonu

KF/11/2006

OFERENCI: GKS Delf
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania

KF/12/2006

OFERENCI: UKP Marlin
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu

KF/13/2006

OFERENCI: MKS Hermes
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów na terenie miasta Gryfina

KF/14/2006

OFERENCI: KS Energetyk
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów, dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardna i Radziszewa

KF/15/2006

OFERENCI: LKS Odrzynka Radziszewo
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów

KF/16/2006

OFERENCI: KS Energetyk
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina

KF/17/2006

OFERENCI: KS Energetyk
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich

KF/18/2006

OFERENCI: LKS Piast
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(27.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do mistrzostw w kulturystyce

KF/19/2006

OFERENCI: LKS Piast
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(27.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do supermaratonu

KF/20/2006

OFERENCI: MKS Hermes
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

Tytuł zadania Nr zadania
Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino

KF/21/2006

OFERENCI: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRYF
KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM
JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW?
1. Terminowe złożenie wniosku
- 01 lutego 2006 roku

Tak

(30.01.2006)

2. Odpowiedni status prawny
- podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia

Tak

(stowarzyszenie kultury fizycznej)

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w zakresie danego zadania

Tak

(statut)

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie

Tak

(do wglądu)

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania
- koszt realizacji zadania przez oferenta
na podstawie załączonego preliminarza

Tak

- wnioskowana kwota dotacji
(maksymalnie 80% kosztów zadania)

Tak

- udział środków pozagminnych w realizacji zadania
(minimum 20% kosztów zadania)

Tak

5. Imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
- imienna lista członków wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- aktualny statut, potwierdzona kopia nadania NIP REGON, aktualny wypis KRS

- potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich

- dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę

Tak

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-24./066
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 13 lutego 2006r.

NR ZADANIA TYTUŁ ZADANIA WYBRANY OFERENT KWOTA  NA REALIZACJĘ ZADANIA
KF – UPOWSZECHNIANIE SPORTU MASOWEGO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
KF/01/2006

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki

MKS Hermes

65.000

 

KF/02/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej UKS Energetyk Junior

70.000

KF/03/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej KS Energetyk

30.000

 

KF/04/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego KS Energetyk

        25.000

KF/05/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego LKS Piast

8.750

KF/06/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego UKS Biały Pion

11.250

KF/07/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Gryfiński Klub Karate

33.750

 

KF/08/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich KKS LOK Regalica

38.750

 

KF/09/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej MKS Hermes

16.250

 

KF/10/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa KS Energetyk

30.000

 

KF/11/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu MKS Hermes

38.750

KF/12/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania UKS Marlin

5.000

KF/13/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu MKS Hermes

2.500

KF/14/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów na terenie miasta Gryfina KS Energetyk

55.000

 

KF/15/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów, dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardna i Radziszewa LKS Odrzanka Radziszewo

85.000

 

KF/16/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów KS Energetyk

53.750

 

KF/17/2006 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina KS Energetyk

102.500

 

KF/18/2006 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich LKS Piast

68.750

 

KF/19/2006 Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do mistrzostw w kulturystyce LKS Piast

2.500

 

KF/20/2006 Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do supermaratonu MKS Hermes

3.750

 

KF/21/2006 Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gryf

3.750