Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-127/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-127/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2006 r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. posiadania specjalistycznych pojazdów następującego rodzaju:
  1. pojazdów bezpylnych,
  2. pojazdów bramowych,
  3. pojazdów hakowych,
  4. pojazdów wyposażonych w HDS,
  5. pojazdów ciężarowych;
 2. posiadania pojazdów określonych w pkt 1 o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):
  1. zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  2. oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
  3. wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
  4. zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
  5. zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;
 3. posiadania właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających  wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, tj. pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;
 4. dysponowania bazą transportową zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Gryfino zapewniającą:
  1. codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
  2. możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym po zakończeniu pracy;
   w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dysponowanie bazą transportową zlokalizowaną w granicach administracyjnych gmin lub powiatów graniczących bezpośrednio z Gminą Gryfino (Powiatem Gryfińskim).
 5. posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;
 6. posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydanego przez właściwego starostę;
 7. posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w instalacjach ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami;
 8. udokumentowania możliwości realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

 1. posiadania specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach,
  1. zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;
  2. oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację  podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kont.);
  3. zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
  4. zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;
 2. dysponowania bazą transportową zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Gryfino, zapewniającą:
  1. codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po  zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
  2. możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie  sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy;
   w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dysponowanie bazą transportową zlokalizowaną w granicach administracyjnych gmin lub powiatów graniczących bezpośrednio z Gminą Gryfino (Powiatem Gryfińskim).
 3. posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;
 4. posiadania umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o., na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych położonych na terenie Gminy Gryfino, zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji zlewnych.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § 1 i 2, zobowiązany jest do:

 1. wykazania się właściwymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie określonym wnioskiem o uzyskanie zezwolenia, i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym Zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;
 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej, określonej w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 2 w formie pozwolenia właściwego organu na użytkowanie bazy transportowej;
 3. umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Burmistrz określa w formie zarządzenia wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.