Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-66/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2006.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-66/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2006 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  16 stycznia 2006 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2006 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2006 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 6 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa z przeznaczeniem na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a   w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych”
  2. Dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 1. oraz dodaje się ust. 2  o następującym brzmieniu:
    „§ 4.2. Burmistrz z własnej inicjatywy może podjąć decyzję o sfinansowaniu potrzeb mieszkańców danego sołectwa, o których mowa w § 1, z funduszu sołeckiego.”
  3. W § 4 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
    „§ 4.3. O zamiarze wykorzystania funduszu sołeckiego w sposób, o którym mowa  w § 4 ust. 2, Burmistrz informuje zainteresowanego sołtysa.”
  4. Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2006, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Wprowadza się zmiany w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Nr 0151-6/06 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2006 dotyczące wysokości funduszu sołeckiego na jednego mieszkańca. Dotychczasowa kwota 4 zł ulega podwyższeniu na 6 zł. O zwiększenie funduszu wpłynęły w bieżącym roku dwa wniosku od radnych Rady Miejskiej w Gryfinie. Zwiększenie środków nastąpiło zarządzeniem Nr 0151-64/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2006 r.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik