Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-109/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-109/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2006r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 157.492 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 157.492
85295   Pozostała działalność 157.492
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 157.492

OGÓŁEM

157.492

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 157.492 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 157.492
85295   Pozostała działalność 157.492
3110 Świadczenia społeczne 157.492
OGÓŁEM 157.492

§ 3. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie   z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

  • Dział 852
    • 157.492 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 377/2006 z dnia 03 sierpnia 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: (Dz.U. Nr 267, poz. 2259);

Zmiana dysponenta środków, dotyczy również Programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie dożywania”. Pozostające środki na w/w cel będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej przechodzą w dyspozycję Burmistrza (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych)  z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego programu w szkołach.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-109/06
Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 sierpnia 2006r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
852     Pomoc społeczna 17.150   B.GÓRAK
85295   Pozostała działalność 17.150  
3110 Świadczenia społeczne 17.150  
 
852     Pomoc społeczna   17.150 B.MEJNA
85295   Pozostała działalność   17.150
3110 Świadczenia społeczne   17.150