Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-89/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

ZARZĄDZENIE Nr 0151-89/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2006 r.


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 o ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-84/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób prostuje się oczywista omyłkę pisarską w następujący sposób: w załączniku do zarządzenia w określeniu nazwy zadania lit. e) jest: „Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)” a winno być: „Sobiemyśl (przy Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu)”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W zarządzeniu nr 0151-84/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób popełniono omyłkę wpisując w nazwie zadania w lit. e) „Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)” a winno być „Sobiemyśl (przy Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu)”.
W związku z powyższym zasadnym jest sprostowanie tej omyłki.

 

 

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk

 

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska