Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-145/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-145/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 listopada 2006 roku


w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie § 6 ust 5 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 1936 z dnia 18.10.2006 roku), zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się wzór wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w Uchwale Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 6 pkt 5 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 1936 z dnia 18 października 2006 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia wprowadza wzór wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w Gminie Gryfino na podstawie powyższej uchwały.
W związku z tym przygotowano Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, które wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Sporządził:
Krystian Kosiński