Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2006r.


w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej użytkownikom wieczystym niżej wymienionego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona:

  • działka nr 182 o pow. 1540 m2 obręb 5 m. Gryfino( udział 15/20 i 1/20 części w przedmiotowej nieruchomości)

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2006r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

UZASADNIENIE
Bonifikata w opłacie rocznej ustalana jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz.782 /. Przysługuje osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Z wnioskiem o przyznanie bonifikaty zwrócili się użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gryfina, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Przedłożyli niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2005.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie. Bonifikata udzielona zostaje tylko w 2006r.

 

Sporządziła:
Ż. Snoch