Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-142A/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-142A/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 74.000 zł

Dział
Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie Kwota 
750     Administracja publiczna 72.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72.000
4300 Zakup usług pozostałych 72.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000

OGÓŁEM

74.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 74.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 72.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.344
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.656
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000
4410 Podróże służbowe krajowe 7.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 10.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
OGÓŁEM 74.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 72.000 zł – przeniesień środków dokonuje się w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem bazy lokalowej urzędu (media, usługi itp.);

Dział 926

  • 2.000 zł – przeniesień wydatków dokonuje się w celu właściwego zaklasyfikowania środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie transportu dla uczestników imprez sportowych współorganizowanych przez UMiG;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk