Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-172/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-172/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 31.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31.500
92116   Biblioteki 31.500
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31.500

OGÓŁEM

31.500

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 60.420 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 60
75011   Urzędy wojewódzkie 60
4120 Składki na Fundusz Pracy 60
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 360
75416   Straż Miejska 60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60
75495   Pozostała działalność 300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000
92116   Biblioteki 60.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 60.000
OGÓŁEM 60.420

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 28.920 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750 Administracja publiczna 60
75011 Urzędy wojewódzkie 60
4410 Podróże służbowe krajowe 60
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 360
75416 Straż Miejska 60
4300 Zakup usług pozostałych 60
75495 Pozostała działalność 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 28.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.500
4260 Zakup energii 10.000
OGÓŁEM 28.920

§ 4. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-172/06
Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 29 grudnia 2006r.

 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
852 Pomoc społeczna 4.200 J.STARUK
85295 Pozostała działalność 4.200
4300 Zakup usług pozostałych 4.200
852 Pomoc społeczna 4.200 W.HOŁUB
85295 Pozostała działalność 4.200
4300 Zakup usług pozostałych 4.200

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec 2006 roku i dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z wprowadzeniem dotacji celowej zgodnie z umową Nr 9723/BN/2006 z dnia 26 lipca 2006r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu operacyjnego pn. „Promocja czytelnictwa – Rozwój księgozbiorów bibliotek” z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Zmiana dysponenta środków, dotyczy Programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywania”. Pozostające środki na w/w cel będące w dyspozycji Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przechodzą w dyspozycję Burmistrza (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) w kwocie 4.020 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego programu w szkołach. 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk