Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-93/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-93/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2006r.
 

w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 64, poz. 456/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 – lokal nr 3, na kwotę 75.364,- zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Niepodległości nr 2 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy. Najemcą lokalu jest Bogumiła Głąbicka. 
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 22 czerwca 2006r. wynosi 73.800,- zł ( siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.564,- zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery złote), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 31.12.2005 r. wpłaconego przez Gminę. Od roku 2006 Gmina nie dokonuje miesięcznych wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowego budynku.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec