Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-126/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2006r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-126/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2006r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, oznaczonej numerem działki 208/1 o pow. 511 m2, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1, na kwotę 46.600,- zł (czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVIII/392/04 z dnia 25 listopada 2004 roku nieruchomość zabudowana, położona w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 – działka nr 208/1, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy.  Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z m-ca sierpnia 2006r. wynosi 46.600,-zł. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.  W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec