Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa w sołectwie Stare Brynki.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 stycznia 2006r.


w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa w sołectwie Stare Brynki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203) w związku z § 33 ust. 2 pkt 1 Statutu sołectwa Stare Brynki, stanowiącego załącznik nr 20 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa sołectwa Stare Brynki zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa w celu wyboru sołtysa.
 2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 4 lutego 2006 r. o godz.1800 w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach.
 3. Ustalam projekt porządku zebrania:
  1. Przedstawienie celu zebrania,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa Jana Kozłowskiego,
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  4. Głosowanie,
  5. Ustalenie wyników głosowania.
 4. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
 5. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Brynki.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

W dniu 31 grudnia 2006 r. zmarł Jan Kozłowski - sołtys sołectwa Stare Brynki. W związku z tym, na podstawie § 33 ust. 2 Statutu sołectwa Stare Brynki, stanowiącego załącznik nr 20 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) należy zwołać zebranie wiejskie w celu dokonania przedterminowego wyboru sołtysa.

 

Sporządziła:
Krystyna Więch