Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2006r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 4 ust. 1 Zarządzenia nr 3/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  4 lutego 2002 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie:

  • „ § 4. 1. W celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku powołuję Komisję Kasacyjną w następującym składzie:
    Przewodniczący Komisji: Justyna Satanowska
    Członek Komisji: Michał Szewczuk
    Członek Komisji: Mariusz Andrusewicz
    Członek Komisji: Stanisław Szydłowski”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Kasacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE
Zmiana Zarządzenia nr 3/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lutego 2002r.
w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podyktowana jest ustaniem stosunku pracy z dwoma dotychczasowymi członkami komisji.

 

Sporządziła:
Krystyna Więch