Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-35/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

ZARZĄDZENIE Nr 0152-35/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Janina Major
  2. Mariusz Tarka
  3. Jacek Czaczyk
  4. Agnieszka Juszczak

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku z tym, że istnieje potrzeba uregulowania kwestii zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska należy powołać skład stałej komisji przetargowej.

 

Sporządziła:
Janina Major